Ura Zuki

Ura Zuki
 

tsu-ura-tsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Coup de poing avec la paume tournée vers le haut