Tate Zuki

Tate Zuki
 

tsu-tate-tsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Coup de poing avec le poing vertical