Mikazuki Geri

Mikazuki Geri

Keri Waza

Coup de pied en croissant