Kagi Zuki

Kagi Zuki
 

tsu-kagi-tsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Coup de poing en crochet