Gyaku Zuki

Gyaku Zuki
 

tsu-gyaku-tsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Coup de poing avec le bras inverse à la jambe avancée