Nukite

Nukite 

tsu-nukite-tsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Attaque directe en pique de la main