Choku Zuki

Choku Zuki
 

tsu-choku-tsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Coup de poing fondamental