Age Zuki

Age Zuki
 

tsu-agetsuki.gif
 

Tsuki Waza 

Coup de poing remontant